Innovation Management -järjestelmät (IMS, Innovation Management System) ovat prosessityökaluja, jotka keräävät, kuljettavat ja jalostavat ideoita kehitysaihioista kaupallisesti ja tuotannollisesti toteutuskelpoisiksi tuotteiksi, palveluiksi, prosesseiksi ja hankkeiksi.

Hyvä IMS-ratkaisu on moneen suuntaan muokattavissa ja erittäin skaalautuva: hankkeen sisältö ja työnkulku on sovitettavissa tunnistamaan ja ennakoimaan esimerkiksi erilaisia tulevaisuuden muutosilmiöitä (trendit, skenaariotyö). Alustaa käytetään myös erityyppisissä kehityshankkeissa. Sillä voidaan toteuttaa vaiheistetusti ja tarkasti erilaisia ideointeja tai etsiä ratkaisuja haasteisiin ja ogelmiin. Alusta soveltuu myös ketteräksi ja jatkuvasti auki olevaksi tiedonkeruu-, aloite- ja palautejärjestelmäksi.

Avoimeen innovointiin perustuva IMS tarjoaa myös monipuolisia arviointimenetelmiä (mm. nopeat kyselyt, asiantuntija-arvioinnit tai yhteiskehittäminen, johon osallistuu samaan aikaan eri sidosryhmiä ja erilaisia asiantuntijoita). Tällainen IMS tarjoaa hyvin monipuoliset toiminnot ideoiden joukkoistettuun keräämiseen, arviointiin, jalostamiseen ja päätöksentekoon.

IMS:n käyttöönotto selkiyttää ja jäsentää koko kehitysjohtamista ja auttaa osaltaan organisaatiota rakentamaan jatkuvaa, kustannustehokasta ja tuottoisaa innovointikulttuuria ja -osaamista.

IdeaScale on maailman johtavia IMS-tarjoajia ja alan edelläkävijä: referensseinä yli 35.000 asiakasta ja noin 5 miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti. Sovelluksia on tehty käytännöllisesti katsoen kaikille toimialoille.

IdeaScalen jatkuva, mm. käyttäjien toiveista lähtevä kehitys takaa investoinnille pitkän käyttöiän.

IdeaScale on selainpohjainen pilviratkaisu (SaaS, Software as a Service), joten se on käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Eri päätelaitteille mukautettu käyttöliittymä mahdollistaa esimerkiksi käytön älypuhelimella, jolloin parannusehdotuksia ja ideoita voi kätevästi tallentaa järjestelmään esim. liittäen mukaan kuvia.

IdeaScale-alusta on monipuolisesti mukautettavissa hyvin erilaisiin kehitystarpeisiin. IdeaScalen keskeisiä käyttökohteita on strategiatyö, johon olennaisesti kuuluu tulevaisuuden ennakointi, trendien ja muutosten tunnistaminen sekä näiden pohjalta tarkasteltavat skenaariot. Lopputulokseksi haetaan yleensä todennäköistä, toteutettavissa olevaa, vaikuttavaa ja kustannustehokasta toimenpidekokonaisuutta (Opportunity Spaces), johon jatkotoimet suunnataan, jalostetaan ja resurssit allokoidaan. Tulevaisuuteen halutaan siis itse aktiivisesti vaikuttaa.

IdeaScale soveltuu erinomaisesti skenaariotyöhön. Alusta tarjoaa monipuolisen ja joustavan muokattavuutensa ansiosta mahdollisuuden muodostaa sellaisia skenaariorakenteita, näkökulmia ja arviointimenettelyjä, jotka tukevat ja täydentävät strategiaa. Avoimella innovoinnilla voidaan saavuttaa poikkeuksellisen laadukas lopputulos nopeasti ja kustannustehokkaasti.

IdeaScale on erinomainen instrumentti eri organisaatioiden innovointiosaamisen ja -motivaation kasvattamiseksi sekä hankkeiden aloituskynnyksen madaltamiseksi ja läpäisyajan lyhentämiseksi. Nettityöpaja toimii erityisesti hankkeissa, joissa osallistujia on paljon ja itse kunkin asiantuntijan kalenteriaikojen sovittaminen yhteisiin tapaamisiin on usein suuri haaste. Hankkeet, joihin ei käytännön esteiden vuoksi ole ennen ryhdytty, voidaan nyt toteuttaa osana arkea ja osana yrityksen jatkuvaa kehittämistä.

Alusta on joustavasti käytettävissä ulkoisten sidosryhmien ottamiseksi mukaan yhteiskehittämiseen. IdeaScalesta on tarjolla myös useita kieliversioita, mm. suomi. Corefinerin tukipalvelut ja IdeaScalen 24/7 englanninkielinen tuki takaavat, että mahdollisiin kysymyksiin ja ongelmiin saadaan nopeasti vastaus.