Corefiner – Avain innovoinnin valtatielle

Corefiner Oy auttaa löytämään tehokkaasti pysyviä kilpailuetuja ja ratkaisuja kehitystarpeisiinne. Olemme ideoinnin ja innovoinnin palveluntuottaja ja asiantuntija.

Olemme toteuttaneet vuodesta 2015 asiakasorganisaatioidemme henkilökuntaa ja sidosryhmiä osallistavia hankkeita erityisesti muutosjohtamisen, strategiatyön ja sen jalkauttamisen alueilla. Näissä on ollut keskeistä tulevaisuuden ennakointi, trendien ja muutosvoimien tunnistaminen, visiointi ja skenaarioiden muodostaminen. Skenaariotöissä menetelmiämme on käytetty erityisesti muutossignaalien tunnistamisessa ja analysoinnissa.

Yrityksemme henkilöstö on ollut kehittämässä joukkoistavia työkaluja jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Kertyneen asiantuntemuksen ja lukuisten erilaisten toimeksiantojen kautta olemme kehittäneet Ideatehdas-nimisen yhteiskehittämisen työkalun (www.ideafactory.fi). Sen rinnalle otimme käyttöön 2018 koko innovointijohtamisen kirjon kattavan alustan, IdeaScalen (www.ideascale.com). Käytössämme on lisäksi ajantasaiset kysely- ja analyysityökalut kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston tuottamiseen ja hyödyntämiseen.

Kaikkia hankkeitamme yhdistävät vahva osaaminen viestinnässä ja kohderyhmien aktivoivassa osallistamisessa. Tämä yhdistettynä fasilitoinnin osaamiseen varmistaa hankkeiden läpimenon ja onnistumisen.

Julkishallinto on merkittävä asiakasryhmämme. Olemme tehneet hankkeita esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriölle, Valtionvarainministeriölle, Valtioneuvoston kanslialle, Opetus- ja kulttuuriministeriölle ja eri kunnille, kuten Lohjan ja Sastamalan kaupungeille. Koulutuksen alalla asiakkaitamme ovat olleet Haaga-Helia, Vaasan Yliopisto, Taideyliopisto ja Aalto-yliopisto.

Tutkimuspalveluiden yksikkömme hallitsee kaikki keskeiset kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset haastattelututkimusten menetelmät. Asiantuntijamme ovat tehneet verkkotutkimuksia 90-luvun alusta lähtien. Erikoisosaaminen on kilpailukyky- ja segmentointitutkimuksissa sekä henkilökohtaisissa haastattelututkimuksissa. Corefinerin IdeaPaneeli on suomalaisia kuluttajia edustava 5.000 henkilön verkkopaneeli.

Corefiner Oy tuottaa asiakkailleen lisäarvoa tehokkailla innovointiratkaisuilla. Arvojamme ovat kumppanuus, asiantuntemus, lisäarvon tuottaminen ja uuden etsiminen. Kehitämme jatkuvasti innovointimenetelmiä ja työkaluja, joiden avulla niin pienet kuin kauaskantoisetkin kehityshankkeet voidaan toteuttaa nopeasti, tehokkaasti ja tuloksekkaasti.

Avainteemoja ovat yhdessä kehittäminen ja avoin innovointikulttuuri. Painopiste on verkossa toteutettavissa työpajoissa, joiden avulla kerätään, jalostetaan ja arvioidaan ideoita, parannusehdotuksia ja näkemyksiä. Jatkoon valittavien hankkeiden konseptointiin ja läpivientiin tarjoamme kehitystiimien avuksi täydentäviä asiantuntijapalveluita ja työkaluja.

Tarjoamme tuotepalvelupakettejamme pilottihakkeina, erillisprojekteina, valmistehtaina, vuosilisenssillä ja sarjalipuilla. Toimituksen tarkka laajuus, kuten sisältö, työnjako ja osallistujien määrät sekä toteutusaikataulu sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Ensimmäinen yhteishanke on usein aloitejärjestelmän käyttöönotto tai yksittäisen kehityshaasteen ratkaisemiseen tähtääviä projekteja, joista kokemusten karttuessa siirrytään yleensä asteittain kohti asiakkaan itse toteuttamia ideointikierroksia.