Innovation Management -järjestelmät (IMS, Innovation Management System) ovat prosessityökaluja, jotka keräävät ja jalostavat ideoita kehitysaihioista kaupallisesti ja tuotannollisesti toteutuskelpoisiksi liiketoimintamalleiksi, tuotteiksi, palveluiksi, prosesseiksi ja projekteiksi. Moderni IMS perustuu avoimen innovoinnin ja ketterän yhteiskehittämisen periaatteille, jotka ovat erottamaton osa kaikkien jatkuvasti menestyvien yhteisöjen toimintaa.

IdeaScale on maailman johtavia IMS-tarjoajia ja alan edelläkävijä: IdeaScalen syntysija ja kotipaikka on Berkeley, CA, USA. Piilaakso ympäristöineen on avoimen innovoinnin syntysija ja kiistaton edelläkävijänä. Referensseinä on yli 25.000 asiakasta ja lähes 5 miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti. Sovelluksia on tehty käytännöllisesti katsoen kaikille toimialoille. Keskeisiä hyödyntämistapoja ovat tiedon, aloitteiden, palautteiden ja ideoiden keruu sekä yksittäisten kehityshaasteiden ratkonta osallistujien kesken.

IdeaScale on selainpohjainen pilviratkaisu (SaaS, Software as a Service), joten se on käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. IdeaScale on erittäin skaalautuva pienryhmistä globaaleihin organisaatioihin. Alusta on monipuolisesti mukautettavissa hyvin erilaisiin kehitystarpeisiin.

IdeaScale on erinomainen instrumentti eri organisaatioiden kehitysjohtamisen ja -toiminnan perustaksi. Alustan käyttöönotto kerryttää innovointiosaamista ja motivoi sekä yhteisöä että sen jäseniä ja sidosryhmiä jatkuvaan kehittämiseen.

Avoimen innovoinnin ja yhteiskehittämisen voima on menetelmän ja työkalujen kustannustehokkaassa ja laaduntuottokyvyltään poikkeuksellisen hyvässä yhdistelmässä. Kehityshankkeiden aloituskynnys madaltuu ja läpäisyaika lyhenee. Koko osallistujajoukon ideat saadaan sujuvasti kerättyä, jalostettua eri näkökulmien avulla ja lopuksi arvioitua eri kriteerein. Innovointialusta on myös toimiva ratkaisu pyrittäessä kokoamaan johdonmukaisesti yhteisön osaamista, asenteita, harmaata tietämystä ja piilevää kyvykkyyttä. Louis Pasteurin kiteytystä mukaillen: menestys seuraa uteliasta, perehtynyttä ja ahkeraa mieltä.

Nettityöpaja toimii erityisesti hankkeissa, joissa osallistujia on paljon ja itse kunkin osallistujan kalenteriaikojen sovittaminen yhteisiin tapaamisiin on vaikeaa. Hankkeet, joihin ei käytännön esteiden vuoksi ole ennen ryhdytty, voidaan nyt toteuttaa osana arkea ja osana toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Alusta on joustavasti käytettävissä ulkoisten sidosryhmien ottamiseksi mukaan yhteiskehittämiseen.

IdeaScalesta on tarjolla myös useita kieliversioita, mm. suomi. Corefinerin tukipalvelut ja IdeaScalen 24/7 englanninkielinen tuki takaavat, että mahdollisiin kysymyksiin ja ongelmiin saadaan nopeasti vastaus.

Tutustu IdeaScalen -tarjontamme erilaisiin paketteihin tästä .

Tutustu tarkemmin IdeaScalen ominaisuuksiin tästä .

Corefinerin IdeaScale -palvelupaketteja

Corefiner tarjoaa nyt mahdollisuutta liittyä hyvään seuraan. Olemme paketoineet erittäin kustannustehokkaat astinlaudat innovoinnin valtatielle:

  • Aloitejärjestelmä: IdeaScale-aloitekanava on 24/7 avoinna oleva ratkaisu ideoiden keruuseen ja aloitetoimintaan. Osallistujat voivat esittää erilaisia teemoja ja yksittäisiä kehitysehdotuksia sekä arvioida muiden osallistujien ehdotuksia.
  • Kehityshaasteet: teemakohtaiset syventävät tarkastelut. Yhteisjalostaminen, erilaisten näkökulmien anto ja monipuoliset arviointimahdollisuudet. Alussa ja lopussa voidaan yhdistää aloituspalaveriin ja lopussa tulosten yhteiseen läpikäyntiin. Nettityöpaja auki tyypillisesti pari viikkoa ja koko hankkeen läpimenoaika 1-2 kk.
  • ReviewScale: julkishallinnon kuulemiset, kumppanuudet, monipuoliset asiantuntija-arviot
  • IdeaScale -alustan lisenssimyynti + käyttöönottopalelut ja tarvittaessa operointi avaimet käteen.

Aloitejärjestelmä

IdeaScale-aloitekanava on 24/7 avoinna oleva ratkaisu tiedonkeruuseen. Osallistujat voivat esittää erilaisia teemoja ja yksittäisiä kehitysehdotuksia.

Teemoina voivat olla esimerkiksi trendien ennustaminen, uudet liiketoimintamahdollisuudet, aloitetoiminta, ongelmien tunnistaminen ja määrittely tai asiakaspalautteet.

Ratkaisuja kehitetään yhdessä osallistujien voimin. Osallistujina oma henkilöstö ja tarvittaessa esimerkiksi asiakkaat ja yhteistyökumppanit.

Työnkulku (workflow) on optimoitu suurten ehdotusmäärien tehokkaaseen jalostamiseen. Ominaispiirteitä mm. helppo ideoiden anto, kattavat mahdollisuudet kuvien ja linkkien liittämiseen, osallistujien orientointi ja sitouttaminen, huolellisesti muodostettu kysymyspatteristo  sekä nopeat arviointimenettelyt.

IdeaScale on keskeinen työkalu jatkuvan parantamisen yrityskulttuurissa.

Kehityshaasteet

IdeaScalessa hyödynnetään vaiheittaista kehityshaasteiden käsittelyä.

Kullekin valitulle kehitysteemalle voidaan perustaa oma kaistansa/linjansa, johon kutsutaan osallistujia – esimerkiksi omaa henkilöstöä, suunnittelijoita, alihankkijoita ja/tai asiakkaita. Osallistujat voivat olla myös eri alojen ulkopuolisia asiantuntijoita, vaikkapa lainvalmistelijoita tai asukkaita kaupunkisuunnittelussa.

Nettityöpajan työnkulku räätälöidään haasteen mukaiseksi: käsittelyssä voidaan hyödyntää 7 erilaista iteroituvaa vaihetta; näitä voivat olla esim. ideoiden anto, eri näkökulmien tarkastelu, reunaehtojen määrittely tai toteutettavissa olevien ratkaisumallien jalostamainen. Eri vaiheisiin voidaan ottaa mukaan erilaisia osallistujaryhmiä. Asiantuntija raati voi arvioida ideaa halutuilla kriteereillä.

Työnkulku kannattaa usein aloittaa osallistujien yhteisellä starttipalaverilla. Tämän jälkeen IdeaScalen nettityöpaja avataan 2-4 viikoksi syventävää tarkastelua ja ideointia varten. Parhaat ehdotukset ja mallit käydään vielä yhdessä läpi ja sovitaan jatkotoimista.