Ideatehdas

Ideatehdas tarjoaa markkinoiden tehokkaimman verkkoratkaisun hyödyntää organisaation tai sidosryhmien osaamista yhteiskehittämisessä. Ideatehtaalla työstetään tavoitteellisesti visioita, näkemyksiä, ideoita, havaintoja ja kokemuksia, joita ennen käsiteltiin lähes yksinomaan fyysisissä työpajoissa.

Merkittävä osa näistä työpajoista voidaan korvata ideatehtailulla, ja näin säästetään merkittävästi resursseja. Samalla voidaan lisätä dramaattisesti prosessin osallistujamäärää. Ideatehdas kunnioittaa osallistujan kalenteria: kukin työstää oman lyhyen tehohetkensä, 2-4 kertaa, itselleen parhaiten sopivana hetkenä.

Menetelmä tuottaa poikkeuksellisen suuren määrän ristiin rikastettuja näkemyksiä tavoitteen mukaiseen kysymykseen. Jalostusarvo on merkittävä. Tuotettuihin ideoihin voi tutustua monipuolisen tulosportaalin avulla. Asiakas saa kaiken datan itselleen. Tuotamme myös erillisiä sisältöanalyyseja ja raportteja syntyneestä moniulotteisesta aineistosta.

Osallistuminen ideatehtailuun on vaivatonta ja käyttöliittymä intuitiivisesti toimiva. Kutsumme osallistujat mukaan emailin ja SMS-viestien avulla ja näin varmistetaan, että käytännössä kaikki osallistujat tavoitetaan.

Toteutamme hankkeet asiakkaalle avaimet käteen-toimituksina. Ideatehtailua toteutetaan laajasti valtionhallinnossa sekä liike-elämässä kotimaassa ja globaaleissa hankkeissa.

Ideatehtailun käyttökohteita

Tyypillisiä yhdessä ratkaistavia kysymyksiä

Organisaation ja sidosryhmien kokemuspintaa voidaan hyödyntää monenlaisten haasteiden työstämiseen. Alla joitain esimerkkejä aiheista, ydinkysymyksistä ja esitettyjen ajatusten vertaisarvioinnista.

Muutosluotain

Millaisia muutosilmiöitä toimintamme kohtaa tulevaisuudessa, joita meidän tulee ottaa huomioon omissa suunnitelmissamme?
Vertaisarviointi: Kuinka suuri vaikutus tällä ilmiöllä on toimintaamme?
  Erittäin merkittävä → Miksi ja miten meidän tulee varautua tähän?
  Melko merkittävä → Miksi ja miten meidän tulee varautua tähän?
  Ei merkitystä → Miksi tällä ilmiöllä ei ole merkitystä toiminnallemme?
  En ymmärrä ilmiötä ollenkaan → Mikä tässä on vierasta sinulle?
Kuvaile omin sanoin, millainen haluat organisaatiomme olevan vuonna 2024
Vertaisarviointi: Miten tämä näkemys koskettaa sinua tai omia toiveitasi uudesta organisaatiostamme?
  Olen täysin samaa mieltä → Miten muutkin saataisiin innostumaan tästä?
  Olen osittain samaa mieltä → Miten omat toiveesi tai ajatuksesi eroavat tästä?
  En ole samaa mieltä → Miksi tämä ei kolahda sinulle?
  En ymmärrä ideaa ollenkaan → Mikä tässä on niin vierasta sinulle?
Millaisia toimialaamme koskevia muutosilmiöitä tunnistat?
Vertaisarviointi: Kuinka paljon kuvattu muutosilmiö muuttaa toimialaamme?
  Tämä on todellinen Game Changer! → Miten ilmiö vaikuttaa toimialamme muutokseen ja miten meidän tulisi tähän varautua?
  Muuttaa paljon, muttei disruptoi → Miten ilmiö vaikuttaa toimialamme muutokseen ja miten meidän tulisi tähän varautua?
  Vaikuttaa jonkin verran → Millaisia muutoksia on odotettavissa ja miten meidän tulisi tähän varautua?
  Ei vaikuta alaan lainkaan → Miksi tällä ilmiöllä ei ole vaikutusta toimialallamme?
Miten ketteryys ja lisäarvon luominen ovat näkyneet meillä tai muissa yrityksissä? Miten voisimme toteuttaa niitä yrityksemme päivittäisessä työssä?
Vertaisarviointi: Kuinka hyvin tätä ideaa voidaan soveltaa yrityksemme toiminnassa?
  Kannattaa soveltaa laajemminkin → Miten tätä ideaa kannattaa soveltaa käytännössä?
  Soveltamiskelpoinen idea → Miten kehittäisit ja soveltaisit tätä ideaa?
  Mahdollisesti sovellettavissa jossain → Missä tätä voisi mahdollisesti soveltaa?
  En keksi miten tätä soveltaisi → Mikä tässä meni ohi?

Kulttuuriluotain

Millaisin periaattein ja käytäntein kehitämme yhteistä identiteettiämme entistä vahvemmaksi?
Vertaisarviointi: Kuinka merkittävä esitetty idea on yhteisön ja identiteetin vahvistamisen näkökulmasta?
  Erittäin merkittävä! → Kuvaile, mitä tämän saavuttaminen vaatii meiltä.
  Merkittävä → Kuvaile, mitä tämän saavuttaminen vaatii meiltä.
  Jonkin verran merkittävä → Miksi näet, ettei tällä on vain vähäinen merkitys?
  Ei lainkaan merkitystä → Miksi tällä idealla ei ole lainkaan meritystä?
Mihin toimenpiteisiin meidän tulisi tarttua, jotta suomalaiset ymmärtäisivät paremmin yrityksemme yhteiskunnallisen tehtävän entistä laajemmin?
Vertaisarviointi: Arvioi, kuinka tärkeänä pidät esitettyä toimenpidettä:
  Aivan välttämätön toteuttaa! → Miten varmistamme toimenpiteen toteuttamisen käytännössä?
  Tärkeä, muttei välttämätön → Miten toteuttaisimme toimenpiteen käytännössä??
  Vähäinen merkitys → Voisiko toimenpideideaa kehittää paremmaksi?
  Merkityksetön → Voisiko ideasta löytyä käyttökelpoisempi näkökulma? Mikä?

Kehitysluotain

Mitä asioita meidän tulee korjata ja kehittää parantaaksemme asiakaspalveluamme?
Vertaisarviointi: Kuinka tärkeänä pidät tätä kehitysideaa?
  Välttämätön toteuttaa! → Kuvaile, miten tämä tulisi käytännössä toteuttaa:
  Merkittävä → Kuvaile, miten tämä tulisi käytännössä toteuttaa:
  Kannattaa harkita → Miten tämä kannattaa toteuttaa? Läydätkö idealle paremman näkökulman?
  Ei lainkaan merkitystä → Miksi tällä idealla ei ole lainkaan merkitystä?
Työskentelytavat: Millaisin periaattein lisäämme työssä viihtymistä ja työssä jaksamista?
Vertaisarviointi: Arvioi, kuinka tärkeänä pidät esitettyä toimenpidettä:
  Aivan välttämätön toteuttaa! → Miten varmistamme toimenpiteen toteuttamisen käytännössä?
  Tärkeä, muttei välttämätön → Miten toteuttaisimme toimenpiteen käytännössä??
  Vähäinen merkitys → Voisiko toimenpideideaa kehittää paremmaksi?
  Merkityksetön → Voisiko ideasta löytyä käyttökelpoisempi näkökulma? Mikä?

Julkishallintoluotain

Millaiset muutosvoimat vaikuttavat kaupungin omaan palvelutoimintaan seuraavan 10 vuoden aikana?
Vertaisarviointi: Kuinka todennäköisenä pidät esitetyn vision toteutumista?
  Toteutuu väistämättä! → Minkälaisia vaikutuksia tällä on kuntamme palvelutoiminnan kannalta?
  Saattaa toteutua → Minkälaisia vaikutuksia tällä on kuntamme palvelutoiminnan kannalta?
  Ei taida toteutua → Miksi et usko tämän toteutumiseen?
  En osaa arvioida tämän toteutumismahdollisuuksia → Miksi tämän arviointi on vaikeaa?

Hinnoittelu- ja yhteistyömallit

Olemme määrittelemässä edellä mainittua ilmiötä laajalla asiantuntijajoukolla. Mitä ilmiö merkitsee edustamasi asiantuntijuuden tai sidosryhmän näkökulmasta?
Vertaisarviointi: Arvioi kuvattua näkökulmaa edustamasi asiantuntijuuden tai sidosryhmän kannalta:
  Näkökulma on välttämätön ilmiön määrittelyssä → Miten tämä tulisi ottaa huomioon ilmiötä määriteltäessä?
  Näkökulma on merkittävä ilmiön määrittelyssä → Miten tämä tulisi ottaa huomioon ilmiötä määriteltäessä?
  Vähäinen merkitys → Miksi tällä näkökulmalla on vähäinen merkitys ilmiön määrityksessä?
  Merkityksetön → Miksi tämä näkökulma on määrityksen kannalta merkityksetön?