Innovaatioiden hallintajärjestelmä IMS

Innovation Management -järjestelmät (IMS, Innovation Management System) ovat prosessityökaluja, jotka keräävät, kuljettavat ja jalostavat ideoita kehitysaihioista kaupallisesti ja tuotannollisesti toteutuskelpoisiksi tuotteiksi, palveluiksi, prosesseiksi ja hankkeiksi.


Innovaatiojohtaminen kattaa koko skaalan tulevaisuuden ennakoinnista konkreeteiksi kehityshankkeiksi 

Hyvä IMS-järjestelmä on moneen suuntaan muokattavissa ja erittäin skaalautuva: Hankkeen sisältö ja työnkulku (workflow) on sovitettavissa tunnistamaan ja ennakoimaan erilaisia tulevaisuuden muutosilmiöitä (trendit, skenaariotyö) tai alustaa käytetään erityyppisiin kehityshankkeisiin, alustalla toteutetaan vaiheistetusti tarkasti kohdennettuja ideointi- ja ongelmanratkaisuhaasteita (challenges) tai alusta soveltuu ketteräksi ja jatkuvasti auki olevaksi tiedonkeruu-, aloite- ja palautejärjestelmäksi.

Avoimeen innovointiin perustuva IMS tarjoaa myös monipuoliset arviointimenetelmät, esimerkkinä joukkojen viisaus nopeilla kyselyillä, punnittu asiantuntijoiden yksityiskohtainen arvio tai usealla taholla toimivien sidosryhmien ja asiantuntijaverkostojen yhteiskehittäminen. Tällainen IMS tarjoaa hyvin monipuoliset toiminnot ideoiden joukkoistettuun keräämiseen, arviointiin, jalostamiseen ja päätöksentekoon.

IMS:n käyttöönotto strukturoi koko kehitysjohtamista ja auttaa osaltaan organisaatiota rakentamaan jatkuvaa, kustannustehokasta ja tuottoisaa innovointikulttuuria ja -osaamista.

IdeaScale on maailman johtavia IMS-tarjoajia ja alan edelläkävijä: referensseinä yli 35.000 asiakasta ja noin 5 miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti. Sovelluksia on tehty kaikille toimialoille, pienyrityksistä globaaleihin konserneihin, julkishallinnon eri organisaatioihin sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten työkaluksi niin koulutuksen suuntaviivojen määrittelyyn kuin yksittäisten opintojaksojen ryhmätyökalunakin. IdeaScalen jatkuva, mm. käyttäjien toiveista lähtevä kehitys takaa investoinnille pitkän käyttöiän.

Ideascale on selainpohjainen pilviratkaisu (SaaS, Software as a Service), joten se on käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Eri päätelaitteille mukautettu käyttöliittymä mahdollistaa esimerkiksi käytön älypuhelimella, jolloin parannusehdotuksia ja ideoita voi kätevästi tallentaa järjestelmään kuvan kera.

Corefinerin IdeaScale-alusta on monipuolisesti konfiguroitavissa hyvin erilaisiin kehitystarpeisiin. IdeaScalen keskeisiä käyttökohteita on strategiatyö, johon olennaisesti kuuluu tulevaisuuden ennakointi, trendien ja muutosten tunnistaminen sekä näiden pohjalta tarkasteltavat skenaariot. Lopputulokseksi haetaan yleensä todennäköistä, toteutettavissa olevaa, vaikuttavaa ja kustannustehokasta toimenpidekokonaisuutta (Opportunity Spaces), joihin jatkotoimet suunnataan, jalostetaan ja resurssit allokoidaan. Tulevaisuuteen halutaan siis itse aktiivisesti vaikuttaa.

IdeaScale soveltuu erinomaisesti skenaariotyöhön. Alusta tarjoaa monipuolisen konfiguroitavuutensa vuoksi hyvät eväät muodostaa sellaisia skenaariorakenteita, näkökulmia ja arviointimenettelyjä, jotka tukevat ja täydentävät BF:n strategiaa. Avoimella innovoinnilla on mahdollisuus saavuttaa poikkeuksellisen laadukas lopputulos nopeasti ja kustannustehokkaasti. Edelleen, IdeaScale on erinomainen instrumentti eri organisaatioiden innovointiosaamisen ja -motivaation kasvattamiseksi sekä hankkeiden aloituskynnyksen madaltamiseksi ja läpäisyajan lyhentämiseksi. Nettityöpaja toimii erityisesti hankkeissa, joissa osallistujia on paljon ja itse kunkin asiantuntijan kalenteriaikojen sovittaminen yhteisiin tapaamisiin on usein ylitsekäymätön haaste. Hankkeet, joihin ei käytännön esteiden vuoksi olla ryhdytty, voidaan toteuttaa osana arkea, yrityksen jatkuvaa kehittämistä.